België / Nederlands

Regels & voorwaarden

DOVRE NV – Algemene Verkoopsvoorwaarden – B2B (”business-to-business”) juli 2021

 1. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die bij ons geplaatst worden. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het loutere feit dat hij een bestelling bij ons plaatst.
 2. De verkoopsbeslissingen en aanbiedingen van onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig wanneer ze schriftelijk door ons bevestigd zijn.
 3. Onze facturen zijn betaalbaar op onze zetel. Dit recht is eveneens van toepassing wanneer wij met een wissel werken.
 4. De betaling geschiedt “onder rembours”, tenzij anders overeengekomen.
 5. Wanneer onze facturen op de vervaldag onbetaald blijven, hebben wij het recht en zonder schriftelijke aanmaning een intrestvoet van 15% per jaar aan te

rekenen. Deze is betaalbaar vanaf de factuurdatum. Een administratieve vergoeding van 25 euro zal tevens worden toegevoegd voor elke aanmaning die aan de klant wordt gestuurd. 

 1. Zelfs in gevallen waarin de koper een factuur slechts gedeeltelijk betaald heeft op de vervaldag, behoudt DOVRE het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 2. Leveringsvoorwaarden zijn ”af fabriek” (EX WORKS) DOVRE, Weelde, België, tenzij anders bepaald door DOVRE. In geval van uitvoer van de goederen buiten de

EU, zal de klant aan DOVRE informatie met betrekking tot de eindbestemming en alle nodige documenten bezorgen die de effectieve uitvoer ervan bewijzen. 

 1. Zodra DOVRE aan de Klant heeft meegedeeld dat zijn goederen beschikbaar zijn voor levering, beschikt deze laatste over 5 (vijf) werkdagen om ze af te halen. Na

het verstrijken van deze termijn heeft DOVRE het recht het volledige bedrag van de goederen te factureren en begint de bijbehorende betalingstermijn te lopen. (**) 

 1. Door de koper ingediende klachten met betrekking tot de kwaliteit of kwantiteit van de goederen worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen een

termijn van 8 dagen schriftelijk zijn ontvangen. De betalingsverplichtingen met betrekking tot de goederen in kwestie of andere goederen van de Klant worden niet 

opgeschort door het indienen van een klacht, zelfs niet wanneer deze gegrond is, 

 1. Afwijkingen in het aantal geleverde eenheden dienen bij de levering te worden vermeld. Een afwijking van +/-5% in de effectief geleverde hoeveelheden (ten

opzichte van de bestelde hoeveelheden) wordt door de Klant als aanvaardbaar beschouwd. De facturering geschiedt op basis van de werkelijk geleverde hoeveelheid eenheden. (*) (**) 

 1. Leveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven en zijn voor ons niet bindend, tenzij anders is bepaald.
 2. Voor alle geschillen, voortvloeiend uit deze voorwaarden, is uitsluitend de rechtbank van Turnhout, België, bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.
 3. Eigendomsvoorbehoud: Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen die aan DOVRE toebehoren, dit blijven tot de volledige betaling is ontvangen. Alle aan DOVRE betaalde voorschotten worden terzijde gelegd als vergoeding voor het gebruik van de goederen waarop zij betrekking hebben.
 4. In geval van prijswijzigingen met tenminste 5% door DOVRE opgelopen in -maar niet beperkt tot- wisselkoersen, materiaalprijzen, energiekosten, loonkosten, transportkosten en/of andere kosten verbonden aan de bestelling van de Klant, heeft DOVRE het recht haar prijs overeenkomstig aan te passen.
 5. In alle andere gevallen zijn de door de European Foundry Association vastgestelde Algemene Contractvoorwaarden van toepassing (www.caef.eu).

(*) Niet van toepassing op invoerders/groothandelaars van DOVRE-kachels, haarden en inserts/FERLEON producten 

(**) niet van toepassing op detailhandelaars in kachels, haarden en inzethaarden van DOVRE/FERLEON producten 

TOP
SHOPPING BAG 0

Hi, what are you looking for?

Hallo, waar ben je naar op zoek?

Please make your choice

Which style do you prefer?

Maak alstublieft je keuze

Welke stijl heeft je voorkeur?

Built-in fireplaces are fully built into the chimney and cannot be removed afterwards without major structural work. They are available with or without
a convection box and fans. Built-in fireplaces are generally fitted into newly
built chimneys. All normal maintenance work can be carried out via the door
opening. No crushing work is required.

Insert, cassette or inset fireplaces are made in a compact shape with a flat top so that they can be slided into an opening in the chimney. The frame of the appliance covers the opening. These appliances can be simply removed from the chimney later the same way without structural work. Built-in inserts are fitted with a convection box and often have fans as well. They are typically used in the replacement market and installed in existing chimneys, but can also be used in new build projects. All normal maintenance work can be carried out via the door opening. No structural work is needed for this.

Ingebouwde haarden zijn volledig ingebouwd in de schoorsteen en kunnen achteraf niet zonder breek-werken worden verwijderd. Deze toestellen zijn zowel met als zonder convectiemantel of ventilatoren verkrijgbaar.

Inbouwhaarden worden doorgaans gebruikt in nieuw te bouwen schouwmantels. Alle standaard onderhoudswerkzaamheden aan het toestel kunnen gebeuren via de deuropening. Daarvoor moeten geen preekwerken worden uitgevoerd.

Inzethaarden (ook wel Cassettes of inserts genoemd) worden dankzij hun compacte vorm en blakke bovenkant in een opening in de open haard geschoven. De kader van het toestel dekt de opening af. Op dezelfde manier kunnen deze toestellen achteraf eenvoudig zonder breekwerken weer uit de schouwmantel worden verwijderd. Inzethaarden zijn uitgerust met een convectiekast en normaal ook vaak met ventilatoren.

Ze worden typisch gebruikt in de vervangingsmarkt en in bestaande schouwmantels geplaatst, maar kunnen ook voor nieuwbouwprojecten worden aangewend. Alle standaard onderhoudswerkzaamheden aan het toestel kunnen gebeuren via de deuropening.

Okay, a stove! Which fuel do you prefer?

Oké, een kachel! Welke brandstof heeft je voorkeur?